Om projektet

Initiativet till att ta fram ett läromedel om ledarskap för byggbranschen kommer från en grupp av lärare som utbildar i produktionsrelaterade kurser inom högskoleingenjörsutbildningarna.

Bakgrund

Det är en allmän uppfattning i byggindustrin att de nyutbildade ingenjörerna är dåligt rustade inom området ledarskap.

Både studerande och lärare inom bland annat byggproduktion har uttryckt ett behov av ett anpassat läromedel inom ledarskap. Trots att det finns en mängd såväl vetenskaplig, som mer tillämpad, ledarskapslitteratur saknas ett utbildningsstöd inriktat på just ledarskapet inom bygg- och anläggningsbranschen.

Även arbetsgivare i form av byggföretag i branschen har påtalat behovet av bättre rustade ledare. Detta har lagts fram som ett av förändringsbehov för hela branschen. Ledarskapskompetensen har lyfts till högsta prioritet i utbildningarna.

 Syfte

Syftet med genom ett branschanpassat läromedel i ledarskap är att:

  • ta fram ett anpassat läromedel för branschen
  • överbrygga bristerna i utbildningarna inom ledarskap
  • jämna ut skillnader mellan olika lärosätens utbildningar i ledarskap

Genomförande

En arbetsgrupp med samlad och mångåriga erfarenhet av bygg- och anläggningsbranschens ledarskapsfrågor har bildats. Med en starkt övertygelse om ledarskapets betydelse för ökad produktivitet, lönsamhet, trivsel, arbetsmiljö, miljöaspekter samt inte minst de fackliga relationerna med medarbetarna har arbetsgruppen sett möjligheter att bidra till kunskap inom området för ledarskap.

Arbetet med läromedlet har bedrivits i projektform och med stöd av SBUF. Medlemmarna i arbetsgruppen har samtliga bidragit med texter och andra underlag som tillsammans utgör grunden till det läromedel som här presenteras.

Vår förhoppning är att läromedlet skall uppfylla och tillgodose förväntningarna på ett enhetligt och informativt kunskapsunderlag.

För styrgruppen:

Lars Tullstedt (BI), Mats Persson (Malmö högskola)

För arbetsgruppen:

Åke Tell (AkTe-konsult), Stefan Hågemark (Företagsvärlden KB), Lars-Åke Mikaelsson (Mittuniversitetet Östersund), Håkan Wallin (Peab)